Home » แหล่งช้อปปิ้ง » เซ็นทรัลมารีนา พัทยา (Central Marina Pattaya)

เซ็นทรัลมารีนา พัทยา (Central Marina Pattaya)

เซ็นทรัลมารีนา พัทยา (Central Marina Pattaya) ตัวอาคารถูกตกแต่งใหม่ป็นแบบธีมมอลล์ภายใต้แนวคิด “หมู่บ้านของชาวประมง” (Fisherman Village) ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือส่วนแฟชัน และส่วนร้านอาหาร พร้อมร้านค้ากว่า 250 ร้าน ตั้งอยู่ในตัวเมือง บริเวณถนนพัทยา สาย 2 หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *