Home » ขนส่งทางบกชลบุรี

ขนส่งทางบกชลบุรี

กรมการขนส่งทางบกชลบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่ตั้ง เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง
อำเภอพานทอง
โทรศัพท์ – งานบริหารทั่วไป 038-275200
– ฝ่ายวิชาการขนส่ง 038-285261
– ฝ่ายทะเบียนรถ 038-277472,286227
– ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 038-275202

แผนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง

ที่ตั้ง เลขที่ 143 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ
email: banglamung@dlt.motc.go.th
โทรศัพท์ 038-069054-5

แผนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่

ที่ตั้ง เลขที่ 21/2 หมู่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง
email: nongyai@dlt.motc.go.th
โทรศัพท์ 038-219185

แผนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา

ที่ตั้ง เลขที่ 22/22 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง
email: siracha@dlt.motc.go.th
โทรศัพท์ 038-493233-4

แผนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา


สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ 10 ไร่
โทรศัพท์ 038-203136

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์ : http://chonburi.dlt.go.th/main.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *